Obavijest o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12; dalje: Zakon) te UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka); GDPR) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korišenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Neophodno je da pročitate i primite na znanje koja sredstva koristimo i na koji način štitimo Vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumjeli, molimo Vas da nam se obratite na navedene kontakte: bewell.studio2@gmail.com ili telefon: 091 311 7112

Radi uspostavljanja i održavanja uspješne suradnje s Vama, kao partnerom i korisnikom naših usluga, imamo želju i namjeru prikupljati, obrađivati i koristiti Vaše osobne podatke (dalje: Podaci) na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom i Uredbom, poštujući najviše etičke i pravne standarde te važeće propise.

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, prije prikupljanja bilo kojih Podataka, BeWell Ker Koncept j.d.o.o. i BeWell studio za masažu i vježbanje  Vas ovim putem informiraju o (i) identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, (ii) svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni, (iii) postojanju prava na pristup Podacima, (iv) prava na ispravak Podataka koji se na njega odnose, (v) primateljima ili kategorijama primatelja Podataka, (vi) činjenici radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka, (vii) mogućim posljedicama uskrate podataka.

Sukladno odredbi članka 7., stavka 1. Zakona Podaci se mogu prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika. Sukladno odredbi članka 7., stavak 1., točka 1. Zakona BeWell Ker Koncept j.d.o.o. i BeWell studio za masažu i vježbanje kao voditelj zbirke osobnih podataka moli Vašu privolu u pisanom obliku suglasnosti za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših podataka.

BeWell Ker Koncept j.d.o.o. i BeWell studio za masažu i vježbanje napominju da se u slučaju davanja suglasnosti na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših Podataka (i) radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka, dakle, za Vas ne postoje bilo kakve posljedice uskrate davanja Podataka; (ii) Vaša privola koju dajete potpisivanjem suglasnosti je uvjet za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka; (iii) imate pravo i mogućnost danu suglasnost u svakom trenutku pisanim putem opozvati dostavom obavijesti o opozivu na adresu bewell.studio2@gmail.com ili telefon: 091 311 7112, u kojem slučaju će BeWell Ker Koncept j.d.o.o. kao voditelj i izvršitelj obrade osobnih podataka bez odgode prestati s prikupljanjem, obradom i korištenjem Vaših Podataka i izbrisati ih iz zbirke osobnih podataka, s tim da ćete zadržati prava koja Vam u vezi s opozivom suglasnosti za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka po Zakonu pripadaju, (iv) imate pravo na svakodobni pristup Podacima koje BeWell Ker Koncept j.d.o.o. prikuplja, obrađuje i koristi; (v) imate pravo i mogućnost na svakodobni ispravak Podataka koje BeWell Ker Koncept j.d.o.o. prikuplja, obrađuje i koristi.

SVRHA prikupljanja, obrade i korištenja Vaših Podataka je evidentiranje i čuvanje istih u zbirci osobnih podataka kako je objašnjeno u nastavku, kako bi Vas kontaktirali te kako bi Vam bio omogućen primitak različitih korisnih informacija, kao i dogovaranje oko termina.

Voditelji zbirke i izvršitelj obrade Vaših Podataka je BeWell Ker Koncept j.d.o.o. i BeWell studio za masažu i vježbanje.

U slučaju bilo kakve promjene Vaših podataka za koje dajete suglasnost, kao i u slučaju bilo kakvih pitanja i/ili primjedbi u vezi sa sadržajem ove obavijesti, molimo Vas da nam iste bez odgode dostavite pisanim putem na adresu; bewell.studio2@gmail.com ili telefon: 091 311 7112

Vaše suglasnosti, kao  korisnika naših usluga, za kontaktiranje te na prikupljanje, obradu i korišenje Podataka dane u nastavku te su kao takve priložene ovoj obavijesti i čine njezin sastavni dio.

Ova obavijest predstavlja izvršenje obveze sukladno odredbama članka 9. Zakona.

Kartik d.o.o. i BeWell studio za masažu i vježbanje prikuplja sljedeće KATEGORIJE osobnih podataka,:

·         Identifikacijski podaci 

·         Kontakt podaci           

·         Podaci o pruženim uslugama, itd. 

·         Računovodstveni i administrativni podaci  

·         Ostali podaci kojepartner/korisnik usluga  dobrovoljno dostavi

SUGLASNOST ZA KONTAKTIRANJE , prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka, molimo da potvrdite svojim potpisom na predviđenom obrascu prilikom dolaska u BeWell studio.

zadnja izmjena: 01.09.2021.